bootstrap responsive templates

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe):

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (jeżeli została założona)
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające przydział lokalu
  • akt notarialny lub inny dokument będący podstawą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • aktualny wypis z kartoteki lub rejestru budynków
  • rzut lokalu