website templates

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM
JEDNO LUB WIELORODZINNYM

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  • aktualny wypis z rejestru gruntów
  • akt notarialny lub inny dokument będący podstawą nabycia nieruchomości
  • aktualny wypis z kartoteki budynków
  • mapa ewidencyjna i zasadnicza
  • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)
  • dokumentacja techniczna budynku (projekt architektoniczno-budowlany)
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o zgłoszeniu budynku do użytkowania