online site builder

OFERTA

Przedmiot wyceny:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości z różnorodnych segmentów rynku.
Są to m.in.:
• nieruchomości o funkcji mieszkaniowej (lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki mieszkalne- wielorodzinne)
• nieruchomości o funkcji komercyjnej (biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe)
• nieruchomości gruntowe niezabudowane (pod zabudowę, rolne, leśne)
• przedsiębiorstwa
• inne 

Cel wyceny:

Wśród celów, dla których wykonujemy operaty szacunkowe znajdują się określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub planowanych do ustanowienia na nieruchomości, w tym:
• służebności przesyłu
• służebności gruntowe
• służebności osobistych
• prawa użytkowania 

Szeroki zakres wycen:

Wykonujemy wyceny także dla potrzeb: 
• kupna lub sprzedaży
• ubezpieczenia
• zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
• ustalenia wysokości odszkodowania (np. wywłaszczenia)
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
• ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• ustalenia wartości poniesionych nakładów
• ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
• zniesienia współwłasności
• inne