simple website maker

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

  • akt notarialny lub inny dokument będący podstawą nabycia nieruchomości
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  • aktualny wypis z rejestru gruntów
  • mapa ewidencyjna i zasadnicza
  • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)